Miễn thuế đối với thu nhập từ học bổng

Cá nhân nhận học bổng từ các nguồn sau là thu nhập được miễn thuế:

1. Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước bao gồm: Học bổng do Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đạo tạo hoặc quyết định trao học bổng của hệ thống các trường công lập cho học sinh hoặc các loại học bổng khác có nguồn gốc từ Ngân sách nhà nước.

2. Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

3. Cơ quan chi trả học bổng cho cá nhân phải lưu giữ các quyết định cấp học bổng và các chứng từ chi trả học bổng.

Trường hợp cá nhân nhận học bổng trực tiếp từ các tổ chức nước ngoài thì cá nhân nhận thu nhập phải lưu giữ chứng từ chứng minh thu nhập nhận được là học bổng do các tổ chức ngoài nước cấp.


Bài viết liên quan